O nas

„Pływaj i bądź bezpieczny”
INNOWACJA W NAUCZANIU PŁYWANIA I SAMOASEKURACJI W ŚRODOWISKU WODNYM
DLA KLAS I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Do realizacji w Szkole Podstawowej nr 184 w Łodzi
Innowacja została opracowana na podstawie
ZALECEŃ MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ DLA INSTRUKTORÓW I TRENERÓW PROWADZĄCYCH SZKOLENIE SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PŁYWANIA

Autorzy:
mgr Andrzej Kostarski
mgr Grzegorz Puchacz

Co roku tonie około 500 osób a duża część to ludzie młodzi. Główną przyczynę stanowi brak umiejętności pływania. Kiedy umiejętność ta oraz zasady bezpiecznego zachowania nad wodą zostaną opanowane, będzie można bezpieczniej korzystać z wszelkich form wypoczynku związanego z wodą. Warto zatem nauczyć się pływać po to, aby po prostu nie narażać własnego życia. Umiejętność pływacka stanowiąca cel nauczania powinna być związana z działaniami, jakim ma w przyszłości służyć, na przykład ukierunkowanymi na własny rozwój fizyczny, na utrzymanie dobrego zdrowia i kondycji fizycznej, radość i zabawę, bezpieczeństwo w wodzie, uprawianie pływania sportowego itp. Pływanie to doskonała forma rekreacji i rehabilitacji ruchowej jak również dyscyplina sportowa którą mogą uprawiać najmłodsi. Pływać może każdy i w każdym wieku można rozpocząć naukę pływania. Im wcześniej to jednak zrobimy, tym lepiej, zwłaszcza, że pływanie stanowi jeden z najważniejszych czynników w systemie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży. Pozwala poprawić stan zdrowia oraz umożliwia wieloraką działalność rekreacyjną. Stwarza dogodne warunki dla postępowania rehabilitacyjnego. Jest podstawą rozwoju kierunkowych uzdolnień sportowych. Ruch w środowisku wodnym, przynosi szereg korzyści zdrowotnych: dotlenia i uodparnia organizm, zwiększa jego wytrzymałość, usprawnia krążenie, pracę serca i płuc, zapobiega i koryguje wady postawy, przyspiesza kurację odchudzającą, ujędrnia i wygładza naskórek, harmonijnie rozwija całe ciało, gdyż aktywizuje więcej grup mięśniowych niż jakakolwiek inna dyscyplina sportowa. Pływając hartujemy ciało, wzmacniamy mięśnie i stawy, doskonalimy układ krążenia i oddychania. Silniejszy niż podczas przebywania na lądzie sposób oddychania pływaka zwiększa korzystnie pojemność życiową płuc i wzmacnia mięśnie oddechowe. Pływanie wpływa korzystnie na ogólny rozwój psychofizyczny i sprawność dzieci, kształtuje podstawowe cechy motoryczne, wyrabia pożądane cechy osobowościowe np. odwagę, zdyscyplinowanie, wpływa również na rozwój społeczny: zgodne współdziałanie w zespole, odpowiedzialność za drugą osobę znajdującą się w wodzie, jest doskonałą formą spędzania czasu wolnego. Pływanie jest zatem formą aktywności ruchowej, która wszechstronnie oddziałuje na organizm człowieka, odpręża i relaksuje, można je uprawiać dla przyjemności i dla rozrywki przez całe życie bez względu na przejawiany stopień sprawności. Umiejętność pływania pozwala poprawić stan zdrowia oraz zapewnić bezpieczne przebywanie nad wodą, przeciwdziała wypadkom utonięć. W wypadkach na wodzie życie ratują przede wszystkim ci, którzy umieją pływać, nierzadko ratując innych. Możliwość niesienia pomocy innym, stanowi głęboko humanistyczny akcent i jest jednym z ważnych elementów szkolnego procesu wychowawczego. Wymienione wcześniej walory umiejętności pływania, a także zwiększająca się ilość krytych pływalni, skłaniają do podejmowania intensywnych starań o zapewnienie każdemu dziecku możliwości jej posiadania. Na nauczenie pływania nigdy nie jest za późno, jednak im wcześniej podjęte, tym łatwiej pozbyć się lęku przed wodą i szybciej opanować sztukę pływania. Z powyższych względów pływanie powinno zajmować szczególne miejsce w wychowaniu fizycznym oraz rekreacji ruchowej.
Tak więc uzasadnienie celowości nauczania pływania dzieci stanowi troskę o ich zdrowie, właściwe wychowanie obywatelskie i odpowiedzialność za zdrowie i życie innych, zapewnienie możliwości doskonałych form rekreacji, a w razie potrzeby i rehabilitacji; a także zapewnienie możliwości doskonalenia uzdolnień kierunkowych i uprawiania sportu.

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA INNOWACJI

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowani i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz.562, z późn. zm.).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dn.30.08.2012 poz.977).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 175 poz.2572, z późn. zm.).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz.204).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z dn.3.07.2012, poz.752).

3. ADRESAT INNOWACJI

Adresatami innowacji są uczniowie klas I-III kształcenia zintegrowanego w I etapie edukacyjnym.
Są to uczniowie charakteryzujący się różnymi warunkami fizycznymi i przejawiający różny stopień sprawności fizycznej i umiejętności pływackich.
W pierwszych 3 latach innowacja przewiduje 3 godziny nauki pływania tygodniowo.

4. CEL OPRACOWANIA INNOWACJI

Innowacja jest dokumentem wytyczającym kierunek działania nauczyciela i ucznia oraz podpowiada nauczycielowi, jakie zastosować środki (ćwiczenia, gry i zabawy, sporty), aby osiągnąć założone cele. Nasza innowacja obejmuje cztery rodzaje zadań wzajemnie powiązanych ze sobą, dotyczących: psychomotoryczności (kształtowania sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej), umiejętności, wiadomości oraz działań wychowawczych. W pierwszym etapie nauczania zintegrowanego (klasy I-III), uczeń powinien poznać podstawowe pojęcia kultury fizycznej – wychowania fizycznego, nauczyć się najprostszych umiejętności, poznać proste zabawy i gry – nauczyć się współpracy w grupie, a także różnych reakcji psychicznych, takich jak: pokonywanie lęku, wiary we własne siły, odczucia radości z dobrze wykonanego zadania. Biorąc pod uwagę ogromne walory zdrowotne i rekreacyjne pływania oraz fakt, że duży procent uczniów rozpoczynających naukę nie potrafi pływać lub przejawia niewielkie umiejętności pływackie, w celu propagowania tej formy ruchu wśród uczniów, postanowiliśmy otworzyć w naszej szkole klasy z rozszerzoną ilością godzin pływania. Chcielibyśmy zainteresować dzieci pływaniem w takim stopniu, aby podejmowali tę formę ruchu nie tylko w okresie szkolnym ale przez całe życie. Pływanie i proces uczenia się ruchu w wodzie powinny uczącemu dostarczyć wiele radości, przyjemności, zadowolenia, satysfakcji i odprężenia. Mamy nadzieję, że innowacja spełni oczekiwania zarówno uczniów jak i rodziców. Innowacja nauczania pływania w pierwszym etapie szkolenia dla klas I-III została opracowana w głównej mierze dla poszerzenia oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 184 w Łodzi. Będzie on realizowany na przylegającej do szkoły 25. metrowej Pływalni „Syrenka”. Do tej pory zajęcia na pływalni dla I etapu edukacyjnego klas I-III odbywały się w wymiarze jednej godziny tygodniowo. W naszej innowacji przewidujemy rozszerzenie zajęć do 3 godzin pływania tygodniowo.
Nabór do klasy objętej innowacją, jednej w danym poziomie edukacyjnym, odbędzie się wiosną, na podstawie zainteresowania tą ofertą rodziców dzieci oraz predyspozycji fizycznych i przeprowadzonego testu oswojenia dziecka z wodą.
Ocena predyspozycji fizycznych odbywać się będzie na podstawie pomiaru wzrostu, masy ciała, rozpiętości ramion i długości stopy, rozpoznania typu budowy, warunków gibkościowych, jak również wywiadu z rodzicem dotyczącego predyspozycji psychicznych do uprawiania sportu, problemów wychowawczych i zdrowotnych dziecka.

5. WARUNKI REALIZACJI INNOWACJI

Decyzja Gminy o utworzeniu klasy objętej innowacją
Po pozytywnym zaopiniowaniu innowacji przez doradcę metodycznego, dyrekcję i radę pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 184 w Łodzi, zgodę na realizację innowacji i utworzenie klasy powinny wydać władze Gminy Łódź.
Finansowanie innowacji
Po zatwierdzeniu, innowacja finansowana będzie przez Gminę Łódź na dotychczasowych zasadach (gmina pokrywa koszty utrzymania i obsługi pływalni w ramach godzin szkolnych, w czasie których odbywać się będą zajęcia klasy z pływania).
Baza sportowa szkoły
Szkoła posiada bogate zaplecze sportowe pomocne w realizacji innowacji:
 obiekty sportowe:
- kryta pływalnia szkolna o wymiarach 12 x 25m, 6 torów pływackich, o głębokości 1,10 – 1.80m
- średnia sala gimnastyczna,
- mała sala gimnastyczna,
- wielofunkcyjne boisko szkolne „orlik”,
 sprzęt sportowy:
- do nauki pływania: deski – małe i duże, „ makarony”, krążki, płetwy, łapki pływackie, piłki.
- szeroka gama sprzętu sportowego umożliwiająca realizację treści programowych z różnych dyscyplin sportowych.