Obozy

Szkolne Koło Weekendowej Aktywności Ruchowej

Program autorski Grzegorza Puchacza i Andrzeja Kostarskiego nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 184 w Łodzi dotyczący aktywnego spędzania wolnego czasu na sportowo, przeznaczony dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej. Poniżej prezentujemy CELE PROGRAMU. Szczegółowy opis Programu SKWAR dostępy jest tutaj:

Program SKWAR

Cele ogólne

 • Zaspakajanie naturalnej potrzeby aktywności fizycznej dzieci,
 • Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia,
 • Kształtowanie i utrwalanie zachowań prozdrowotnych poprzez wszechstronny rozwój psychofizyczny ucznia,
 • Ukształtowanie w uczniach systemu wiedzy, umiejętności, postaw przejawiających się w potrzebie dbania o swoje zdrowie oraz uczestnictwie w rekreacji ruchowej przez całe swoje życie.

Cele szczegółowe

 • Wykształcenie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej i grupowej,
 • Rozbudzanie zainteresowań różnymi formami aktywności fizycznej,
 • Motywowanie do poznawania nowych letnich i zimowych dyscyplin sportowych,
 • Utrwalanie nawyków higieniczno – zdrowotnych,
 • Uświadomienie potrzeby dbałości o bezpieczeństwo własne i innych,
 • Sprawne zachowanie się w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu,
 • Rozwijanie odpowiedzialności i inwencji twórczej uczniów,
 • Poznanie walorów rekreacyjno – sportowych swojej miejscowości i okolic oraz wytwarzanie pozytywnych postaw wobec środowiska naturalnego,
 • Hartowanie organizmu w różnych warunkach atmosferycznych,
 • Kształtowanie umiejętności wykorzystania indywidualnych i zespołowych form ruchu w aktywności rekreacyjno-sportowej.
FacebookInstagram