Nauka pływania

Kursy na ratownika wodnego

Etap I

Wymagania dla Uczestnika kursu:

 • ukończone 12 lat;
 • zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny);
 • pisemną zgodę na udział w szkoleniu (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny) zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 • umiejętność pływania potwierdzoną kartą pływacką lub specjalną kartą pływacką.

Etap I obejmuje kształcenie następujących umiejętności:

 • pływanie stosowane w ratownictwie wodnym
 • samoratownictwo
 • wykonywanie skoków ratunkowych i innych sposobów bezpiecznego wejścia do wody
 • pływanie pod wodą i nurkowanie
 • holowanie osoby zagrożonej, co najmniej trzema sposobami
 • ewakuacja z wody i na lądzie
 • opanowanie osoby tonącej pasywnej i ułożenie jej w pozycji do holowania

Etap II

Uczestnik kursu musi mieć ukończone 14 lat

Etap II obejmuje

 1. Pływanie i techniki ratownictwa wodnego:
  - pływanie stosowane w ratownictwie wodnym
  - samoratownictwo
  - wykonywanie skoków ratunkowych i innych sposobów bezpiecznego wejścia do wody
  - pływanie pod wodą i nurkowanie
  - holowanie osoby zagrożonej, co najmniej trzema sposobami
  - ewakuacja z wody i na lądzie
  - opanowanie osoby tonącej pasywnej i ułożenia jej w pozycji do holowania
  - postępowanie z osobą tonącą aktywną
 2. Stosowanie sprzętu wykorzystywanego w ratownictwie wodnym:
  - podstawowe prace bosmańskie
  - prowadzenie akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodnego

Etap III

Uczestnik kursu musi mieć ukończone 18 lat

Etap III obejmuje:

 1. Organizacja ratownictwa wodnego – podstawy prawne
 2. Organizacja pracy ratowników:
  - obowiązków i uprawnień ratowników wodnych
  - specyfiki ratownictwa wodnego na wyznaczonych obszarach wodnych
  - specyfiki działania ratownika wodnego na poszczególnych obszarach wodnych (lód, cieki, powódź, miejsca bagniste)
  - hydrologii i meteorologii
  - dokumentacji działań ratowniczych
 3. Stosowanie sprzętu wykorzystywanego w ratownictwie:
  - sprzętu ratowniczego i pływającego wykorzystywanego w ratownictwie wodnym i jego zastosowania
  - podstawowych prac bosmańskich
  - prowadzenia akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodnego

Karta pływacka / Specjalna karta plywacka

KARTA PŁYWACKA

Wymagania dla osób chcących zdać egzamin na Kartę Pływacką:
- Przepłynięcie w wodzie stojącej 200 metrów w dowolny sposób i w dowolnym czasie, w tym przynajmniej 50 metrów na plecach, albo przepłynięcie z prądem wody 400 metrów w dowolnym czasie i w dowolny sposób, w tym przynajmniej 100 metrów na plecach.
- Wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0.7 metra
- Przepłynięcie pod lustrem wody przynajmniej 5 metrów w wodzie stojącej lub 15 metrów z prądem wody – start z wody

SPECJALNA KARTA PŁYWACKA

Specjalną kartę pływacką może uzyskać osoba, która przedstawi aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pływania i nurkowania oraz zdać egzamin obejmujący:
- Przepłynięcie w wodzie stojącej 1500 m i wykazanie się znajomością co najmniej dwóch stylów, w tym przepłynięcie minimum 200 m stylem grzbietowym;
- Wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7 m;
- Przepłynięcie pod lustrem wody 15 m (start z wody).

Kartę pływacką i specjalną kartę pływacką bez obowiązku zdawania egzaminu może uzyskać osoba, która ukończyła 12 lat oraz posiada aktualną klasę sportową w pływaniu (wydaje się na podstawie dokumentu właściwego organu Polskiego Związku Pływackiego) oraz członek WOPR posiadający uprawnienia młodszego ratownika WOPR. Posiadacz specjalnej karty pływackiej powinien pływać w specjalnym żółtym czepku pływackim.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest Szkoła pływania AQARIUS S.C. 91-511 Łódź ul. Poziomkowa 45 B Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: Zadań wynikających ze specyfiki placówki (nauki pływania) Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Pana/Panią zgoda dotycząca uczęszczania dziecka na zajęcia.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom.

Okres przechowywania danych Pani/Pana dane będą przechowywane przez 1 rok.

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
 2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 4. Przenoszenia danych
 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są związane z udzieleniem zgody na uczęszczanie dziecka na zajęcia.

Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.