O nas

Regulamin szkoły pływania “aquarius”

 1. Zajęcia organizowane przez Szkołę Pływania „Aquarius” odbywają się na krytej pływalni przy ul.Syrenki 19a w Łodzi. Osoby uczestniczące w zajęciach obowiązuje także ogólny regulamin pływalni.
 2. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do zajęć, ma obowiązek skonsultować się z lekarzem w sprawie braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w wodzie i złożyć na tej podstawie stosowne oświadczenie. W imieniu małoletniego uczestnika oświadczenie składa jego rodzic lub opiekun. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność.
 3. Uczestnik kursu zobowiązany jest do posiadania na zajęciach slipek lub kostiumu, czepka, ręcznika, klapek.
 4. W trakcie zajęć, w których biorą udział dzieci, odpowiedzialność za bezpieczeństwo ponoszą instruktorzy i ratownik. Za bezpieczeństwo dzieci w holu pływalni przed i po zajęciach odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
 5. Kursy nauki pływania organizowane są od września do czerwca w cyklach dwumiesięcznych, pozostałe zajęcia w okresach miesięcznych.
 6. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie karnetu dwumiesięcznego na konkretną godzinę i dzień tygodnia - (nauka/doskonalenie pływania, korektywa); karnetu miesięcznego lub biletu jednorazowego – (pozostałe zajęcia).
 7. Opłaty za zajęcia przyjmowane są w formie gotówki, przed pierwszymi zajęciami danego cyklu, bądź w terminie wyznaczonym przez Szkołę Pływania, o którym kursanci/opiekunowie są poinformowani.
 8. Osoby rezygnujące z udziału w zajęciach nauki pływania otrzymują zwrot kosztów za niezrealizowane, a wcześniej opłacone lekcje, o ile rezygnacja została zgłoszona przed upływem dwóch tygodni od rozpoczęcia kursu.
 9. Szkoła Pływania „Aquarius” nie zwraca wpłaconych należności za niewykorzystane i nieusprawiedliwione nieobecności na poszczególnych zajęciach.
 10. Dopuszcza się możliwość odrobienia jednych zajęć w danym cyklu opuszczonych z ważnych przyczyn losowych (wypadek, choroba), po uprzednim zgłoszeniu i ustaleniu terminu z instruktorem. Odrabiania opuszczonych zajęć z danego cyklu nie można przenosić na kolejne cykle.
 11. Szkoła Pływania „Aquarius” zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niej niezależnych (np. awaria), łączenia grup, zmian godzin zajęć lub podwyższenia opłat w przypadku zmniejszenia ilości osób w grupie.
 12. Każdy uczestnik zajęć, a w przypadku małoletnich dzieci, rodzic lub prawny opiekun, ma obowiązek zapoznania się z ogólnym regulaminem pływalni oraz regulaminem Szkoły Pływania „Aquarius” i stosowaniem się do ich wskazań.

 1. Dokonanie wpłaty za określone zajęcia jest równoznaczne z przyjęciem w/w warunków regulaminu.
  Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji poszczególnych punktów regulaminu.